Izmjene i dopune javnog poziva za tekući projekt T 100013 Poticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 4/15, 9/15 i 12/15), članka 3. i 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 2/15 i 9/15), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-11 od 26. studeni 2014.), Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-9 od 05. svibnja. 2015.), II Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/19-15-19, od 29. rujna. 2015.) i III Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/19-15-25, od 26. studenog 2015., Župan Koprivničko – križevačke županije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100013
POTICANJE PROIZVODNJE POVRĆA I CVIJEĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

I.

U točki I. Opći dio stavak 2. Mijenja se i glasi: „Za provođenje tekućeg projekta T 100013 na podskupini 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 130.000,00 kuna„

III.

Izmjena i dopuna Javnog poziva za Tekući projekt T 100013 Poticanje proizvodnje povrća, i cvijeća u zaštićenom prostoru, objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

KLASA:320-07/14-01/1
URBROJ:2137/1-03/19-15-4
Koprivnica, 03. 12.2015.

ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ.