Izmjene i dopune Javnog poziva za Kapitalni projekt K 100065 Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije projekata JLS za apliciranje na izvore bespovratnih sredstava fondova EU

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14, 11/14 i 15/14), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13) i Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI – III Izmjene i dopune KLASA: 400-06/14-01/46, URBROJ: 2137/1-03/10-14-5, od 26. studenog 2014. godine, Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA KAPITALNI PROJEKT K 100065
SUFINANCIRANJE IZRADE POPRATNE DOKUMENTACIJE PROJEKATA JLS ZA APLICIRANJE NA IZVORE BESPOVRATNIH SREDSTAVA FONDOVA EU

 I.

U točki V. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva, Javnog poziva za Kapitalni projekt K 100065 Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije projekata JLS za apliciranje na izvore bespovratnih sredstava fondova EU (Klasa:303-03/14-01/2, Urbroj:2137/1-03/10-14-1), umjesto „Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine“, mijenjanja se i glasi „Zahtjev se podnosi do 24. prosinca 2014. godine“.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:   303-03/14-01/2
URBROJ: 2137/1-03/10-14-2
Koprivnica, 11. prosinca 2014.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.