Javni poziv za kapitalni projekt: K 100065 sufinanciranje izrade popratne dokumentacije projekata JLS za apliciranje na izvore bespovratnih sredstava fondova EU

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na kapitalni projekt K 100065 Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije projekata JLS za apliciranje na izvore bespovratnih sredstava fondova EU, KLASA: 400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/10-14-9, od 25. ožujka 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V

ZA KAPITALNI PROJEKT K 100065

SUFINANCIRANJE IZRADE POPRATNE DOKUMENTACIJE PROJEKATA JLS ZA APLICIRANJE NA IZVORE BESPOVRATNIH SREDSTAVA FONDOVA EU

I.  

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100065 Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije projekata JLS za apliciranje na izvore bespovratnih sredstava fondova EU, KLASA: 400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/10-14-9 od 25. ožujka 2014. godine, dostave svoje zahtjeve.

 

Korisnici sufinanciranja

II.

Korisnici sufinanciranja su JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II. i III. skupine (do 100% nacionalnog prosjeka), koje udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog poziva.

 

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva

III.

 1. Projektom se sufinancira izrada popratne dokumentacije jedinica lokalne samouprave potrebne za prijavu projekata, koji se provode ili će se provoditi na području Koprivničko-križevačke županije, na odgovarajuće fondove za financiranje sredstvima Europske unije ili javne pozive za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe projekata kod ministarstava Vlade Republike Hrvatske.
 2. Pod pojmom popratna dokumentacija podrazumijeva se sva dokumentacija koju je za pripremu EU projekata do aplikacije na odgovarajući fond potrebno izraditi nakon dobivanja građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta ili predaje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta – studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, ocjena prihvatljivosti planova i zahvata, procjena utjecaja zahvata na okoliš, itd.

Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak u okviru ovog tekućeg projekta. Namjena projekta je pomoć unutar općeg proračuna jedinicama lokalne samouprave.

 1. U 2014. godini sufinancirati će se 30% troškova izrade popratne dokumentacije projekata JLS prihvatljivih za financiranje iz EU fondova, prema kriterijima kako slijedi:
 • Subvencionirati će se troškovi izrade popratne dokumentacije maksimalno do 30.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine.
 • Subvencionirati će se troškovi izrade popratne dokumentacije maksimalno do 25.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine.
 • Subvencionirati će se troškovi izrade popratne dokumentacije maksimalno do 20.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine.
 1. Koprivničko-križevačka županija ima pravo praćenja realizacije projekta te kontrole namjenskog utroška sredstava. Korisnici su, nakon prijave projekta na odgovarajući natječaj za financiranje iz EU fondova, dužni dostaviti informaciju o prijavi i rezultatu prijave na isti.
 2. Prednost kod dodjele sredstava imat će JLS s nižom vrijednošću indeksa razvijenosti, te projekti koji doprinose stvaranju dodane vrijednosti i razvoju gospodarstva, unapređenju osnovne komunalne infrastrukture, te poboljšanju društvenog života.

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva

IV.

 1. Popunjen obrazac zahtjeva „PD K 100065“,
 2. Kopija izrađenog dokumenta za čiju se izradu traži sufinanciranje,
  1. Kopija računa ovlaštene tvrtke za izradu projektno-tehničke dokumentacije s dokazom o izvršenom plaćanju,
  2. Kopija projektne aplikacije ili projektnog prijedloga,
  3. Potvrda o predaji projektne aplikacije ili projektnog prijedloga.

 

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

V.

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje dostavlja se na adresu:

 

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica

s naznakom “KAPITALNI PROJEKT K 100065“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke IV. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

VI.

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije, na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva.

VII.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na web stranicama Županije http://www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi i natječaji), na e-mail: natasa.krobot.hrastic@kckzz.hr ili telefon 658-120.

Ovaj javni poziv, zajedno s obrascem zahtjeva „PD K 100065“, dostavlja se e-mailom svim općinama i gradovima u Koprivničko-križevačkoj županiji.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA : 303-03/14-01/2
URBROJ : 2137/1-03/10-14-1
Koprivnica, 7. travnja 2014.

 Ž U P A N:

Darko Koren, ing. građ., v.r.