Izmjene i dopune javnog poziva za Kapitalni projekt: K – 100048 Poticanje izgradnje skladišnih prostora

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 4/15, 9/15 i 12/15), članka 3. i 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 2/15 i 9/15), Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-13 od 26. studenog 2014), Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-10, od 05. svibnja 2015., II Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/16-15-21, od 29. rujna 2015.), i III Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/16-15-27 od 26. studenoga 2015.) Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
ZA KAPITALNI PROJEKT: K – 100048
POTICANJE IZGRADNJE SKLADIŠNIH PROSTORA

I.

U točki I. Opći dio, stavak 2. Mijenja se i glasi „Za provođenje kapitalnog projekta T 100048 na podskupini 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 20.000,00 kuna.„

II.

Izmjena i dopuna javnog poziva za Kapitalni projekt K–100048 poticanje izgradnje skladišnih prostora objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

KLASA:320-01/14-01/49
URBROJ:2137/1-03/19-15-3
Koprivnica, 03. 12. 2015.

ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ.