Informacija o zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu gradnje kotlovnice uz plastenik, KTC AGRO d.o.o. Križevci

KLASA:  UP/I 612-07/15-01/25
URBROJ: 2137/1-04/13-15-3
Koprivnica, 16. prosinca 2015.

INFORMACIJA
o podnošenju zahtjeva za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata gradnje kotlovnice bio mase uz plastenik u k.o. Sokolovac

Na temelju čl. 29. i čl. 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene te se ova informacija objavljuje na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Podaci o zahvatu:

Zahvat: Gradnja kotlovnice bio mase uz plastenik
Nositelj zahvata: KTC AGRO d.o.o. , Nikole Tesle 18, 48260 Križevci
Lokacija zahvata: kč.b.r. 423/2, k.o. Sokolovac
Projektant: Modulus d.o.o.,   Iblerov trg 9, 10 000 Zagreb
Datum zaprimanja zahtjeva: 15. 12. 2015. god.
Područja ekološke mreže (NATURA 2000) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje

 

Zaštićena područja:

 

Po ovlaštenju župana
Vesna Telban, dipl.ing.arh.,v.r.