Građevinska dozvola investitora „AGRO-VET“ d.o.o

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/110
URBROJ: 2137/1-05/207-16-11
Križevci, 11.04.2016.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor „AGRO-VET“ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, Križevci, Ulica Alberta Štrige 7, OIB 22511963466 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru „AGRO-VET“ d.o.o., Križevci, Ulica Alberta Štrige 7, OIB 22511963466:

  • građenje građevine gospodarske namjene – farma za tov junadi (4 tovilišta junadi, spremišta, otvorena gnojišta, vodoravni otvoreni spremnici, mosna vaga, spremište hidrofora i vodomjera, upravna zgrada), 2. skupine,
    na postojećoj parceli k.č.br.1824 k.o. Ruševac (Ruševac),
    u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake ZOP:46-15, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Martina Kašik, dipl.ing.arh, broj ovlaštenja A3296, a sadržava:

Cijeli dokument možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNICA PROČELNIKA
Vesna Telban, dipl.ing.arh., v.r.