ZAKLJUČAK o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije“ („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 10/07., 2/08., 4/08., 15/09., 9/12. i 5/14.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 10. sjednici održanoj 8. srpnja 2014. donijela je

ZAKLJUČAK
o poništenju Javnog poziva
za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova
Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

I.

Poništava se Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji je objavljen 23. svibnja 2014. godine na web stranici Koprivničko-križevačke županije i u „Glasu Podravine“ broj 21 te 26. svibnja 2014. godine u „Podravskom listu“ broj 616.

 II.

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije raspisati će novi Javni poziv, sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih.

 III.

Ovaj Zaključak objavit će se na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/14-03/4
URBROJ: 2137/1-01/01-14-19
Koprivnica, 8. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing.,v.r.