Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga iz djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2016. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.), Programa: 1016 Ruralni razvoj ( KLASA: 400-06/15-01/45, URBROJ:2137/1-03/16-15-15 od 26. studenog 2015.) i Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (KLASA: 230-01/15-01/32, URBROJ:2137/1-06/04-15-1 od 26. studenog 2015.) Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

Z A K L J U Č A K
O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA PROJEKTE/PROGRAME UDRUGA IZ
DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI

Na temelju provedenog Javnog natječaja i Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo dodjeljuju se donacije za programe/projekte udruga u iznosu od 81.514,00 kuna za potrebe 9 udruga koje imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije.

Isplata donacije će se izvršiti na teret Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. g., Razdjela 005 – Upravni odjel za gospodarstvo komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Glave 00504 Poljoprivreda i turizam, Tekućeg projekta T 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnost gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, u podskupini 381 – tekuće donacije u novcu.
Raspored donacija za udruge prema odobrenim programima/projektima prikazan je u tablici ocjenjivanja i intenziteta donacija s odobrenim iznosom koja je prilog ove odluke.

OBRAZLOŽENJE

1. Udruge iz područja djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja Koprivničko-križevačke županija podnijele su zahtjeva za donacijom zaključno sa 30. lipnjem 2016. godine u skladu s Javnim natječajem za Tekući projekt 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja (KLASA:320-01/16-01/5, URBROJ:2137-04/12-3),

2. Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja kojima se financiraju programi i projekti udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo sastalo se dana 05. srpnja 2016. u 9:00 sati pregledalo 9 pristiglih prijava i izradilo popisnu listu udruga s dostavljenom dokumentacijom prema Javnom natječaju,

3. Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije sastalo se dana 06. srpnja 2016. godine s početkom u 13:30 sati, izvršilo ocjenjivanje pristiglih projekata/programa i izradilo prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo s ocjenama i intenzitetom donacija prema dostavljenim programima udruga za djelatnost gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja koje imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije. Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo 9 programa/projekata, a dva programa/projekta nisu dobila pozitivnu ocjenu zbog nedefiniranih ciljeva,

4. Koprivničko-križevačka županija i udruge koje su zadovoljile uvjete Javnog natječaja sklapaju Ugovor o dodjeli financijskih sredstava programu/projektu udruga iz djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2016. godinu s pravima i obavezama za svaku pojedinu udrugu.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/16-01/28
URBROJ: 2137/1-04/13-16-15
Koprivnica, 13. srpnja 2016.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.