Zahtjev za prikupljanje ponuda: Usluge preventivne tjelesne zaštite imovine u 2014. godini

Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) javni naručitelj Koprivničko-križevačka županija objavljuje

 ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Evidencijski broj nabave: NMV 22/2013

 1.    PODACI O NARUČITELJU:

Koprivničko-križevačka županija, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica

OIB: 06872053793

TELEFON: 048/658-111

TELEFAKS: 048/622-584

INTERNETSKA ADRESA: www.arhiva.kckzz.hr

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: zupan@kckzz.hr

2.    OPIS PREDMETA NABAVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

PREDMET NABAVE: Usluge preventivne tjelesne zaštite imovine u 2014. godini

Opis i tehnička specifikacija:

 • usluga preventivne tjelesne zaštite imovine naručitelja pruža se u sjedištu naručitelja, na adresi Antuna Nemčića 5, Koprivnica
 • usluga se pruža svaki radni dan (ponedjeljak – petak) od 1500 sati do 0700 sati narednog dana (16 radnih sati), te subotom, nedjeljom i blagdanom (neradni dani) od 0000 do 2400 (24 radna sata), kao i za vrijeme korištenja godišnjeg odmora zaposlenika Županije – portira (27 radnih dana) od 0000 do 2400
 • uslugu obavlja jedan zaštitar u smjeni (8 radnih sati), bez nošenja oružja
 • imovina na koju se odnosi preventivna tjelesna zaštita podrazumijeva zgradu i dvorišni prostor na adresi sjedišta naručitelja, službene automobile na parkiralištu u dvorišnom prostoru te ostalu nefinancijsku imovinu naručitelja na navedenoj adresi
 • preventivna tjelesna zaštita imovine podrazumijeva kontrolu ulaska i izlaska u zgradu, onemogućavanje nasilnog ulaska u zgradu, te čuvanje imovine od otuđenja i oštećenja
 • obveze zaštitara su:
 1. prilikom dolaska u smjenu obaviti provjeru cjelokupnog štićenog prostora, i to:
  • vanjski obilazak zgrade – provjera postojećeg stanja brava na ulazima, provjera vanjskih instalacija, provjera parkirališta i stanja službenih vozila na parkiralištu, provjera fasada i staklenih površina
  • unutarnji obilazak zgrade – provjera telefonske centrale, provjera kotlovnice I i II, preventivni pregled instalacija, kontrola rada razvlaživača u podrumu i kontrola razine vode, provjera svih sanitarnih prostora, provjera prostorije restorana, provjera ormarića s ključevima
 2. rad s telefonskom centralom
 3. rad s rampom i daljinskim upravljačem, te ručno postupanje u slučaju kvara
 4. tijekom smjene najmanje jednom obići cijeli štićeni prostor
 5. voditi evidenciju ulaza i izlaza osoba i vozila, evidenciju pronađenih i oduzetih predmeta, evidenciju rezervnih ključeva
 6. propuštati u dvorišni prostor (dizanje rampe) nadležne komunalne službe i ostala vozila po naputku naručitelja
 7. obavljanje usluge preventivne tjelesne zaštite imovine započinje 01. siječnja 2014. godine u 0000 sati, a traje do 31. prosinca 2014. godine do 2400 sata

–       uslugu je potrebno obavljati u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (N.N. 68/03, 31/10 i 139/10), Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (N.N. 45/05, 21/07, 32/09 i 68/09), te ovom tehničkom specifikacijom
–       način postupanja zaštitara u pojedinim redovnim i nepredviđenim situacijama detaljno će se razraditi ugovorom i uputama za rad zaštitara

U ponudi je potrebno iskazati cijenu sata rada zaštitara bez PDV-a, te cijenu za ukupno 7.500 sati rada bez PDV-a i s PDV-om. Navedena količina je okvirna i stvarna realizirana količina (stvarno odrađeni broj sati) može biti veća ili manja od okvirne količine, ali ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

3.    PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

220.000,00 kuna bez PDV-a

4.    KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Najniža cijena. U slučaju dviju ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena.

5.    UVJETI I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI TREBAJU ISPUNITI:

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima: 

I.   Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke I. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Ponuditelji mogu koristiti vlastiti primjer izjave ili primjer koji se nalazi u zahtjevu za prikupljanje ponuda kao Prilog br.1. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Javni naručitelj može radi provjere okolnosti iz točke I. tijekom postupka javne nabave od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti takvu potvrdu, radi provjere okolnosti iz točke I. javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1)  dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2)  jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1) ili

3)  izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1) i 2) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke I.

II.   Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke II. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

1)    potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2)    važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1). ili

3)    izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1). ili jednakovrijedni dokument iz točke 2).

III.   Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata kojima dokazuju da ne postoje razlozi isključenja, javni naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

IV.   Ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta

V.   Ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predstečajna nagodba ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točki IV. i V. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

a)    izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili

b)    važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod naveden pod a) ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili

c)    izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod naveden pod a) ili dokument naveden pod b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

VI.   Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

Ponuditelj mora zadovoljiti sljedeće uvjete pravne i poslovne sposobnosti:

 1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
 2. Odobrenje MUP-a za obavljanje privatne zaštite, sukladno članku 2. stavku 1. točki 3. Zakona o privatnoj zaštiti

Ponuditelj mora zadovoljiti sljedeće uvjete financijske sposobnosti:

 1. Ponuditelj mora dokazati solventnost koja se odnosi na glavni račun, a podrazumijeva da nema evidentirane nepodmirene obveze niti blokadu računa u proteklih 6 mjeseci. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2, SOL-2 i sl.).
 2. Ponuditelj mora dokazati da 2012. godinu nije poslovao s gubitkom. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti račun dobiti i gubitka za 2012. godinu ili odgovarajući financijski izvještaj iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj u navedenoj godini ostvario dobit. Uz navedeni dokument dostavlja se dokaz da je isti predan u nadležnu financijsku instituciju.

Sve tražene dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata koji su bili traženi sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi.

6.    ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

18. prosinca 2013. godine u 900 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

7.    NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja navedenu u točki 8.

Osim adrese naručitelja, na omotnici mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa ponuditelja
 • evidencijski broj nabave
 • naziv predmeta nabave
 • naznaka „NE OTVARAJ!“

Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Koprivničko-križevačkoj županiji, u prijemnoj kancelariji. U slučaju neposredne dostave ponude naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda:

–     dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

–     pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i uvezuje se tako da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, te se obavezno povezuje jamstvenikom (vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani ponude pričvršćena naljepnicom sa štambiljem ponuditelja ili utisnutim žigom). Stranice ponude označavaju se brojevima, na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (prekriženi, a ne premazani korekturnim lakom), te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

8.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:

       KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ANTUNA NEMČIĆA 5
48000 KOPRIVNICA

9.    KONTAKT OSOBA:

Melita Bušljeta, dipl. iur., 048/658-223, melita.busljeta@kckzz.hr

Lana Lacković, dipl. oec., 048/658-224, lana.lackovic@kckzz.hr

10.  DATUM OBJAVE ZAHTJEVA NA INTERNETSKIM STRANICAMA:

02. prosinca 2013.

 ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.