Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja poučno-edukativne pješačke staze „Dodir prašume crne johe“ u Općini Kalinovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Kalinovac, Dravska 4, 48361 Kalinovac u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat poučno-edukativne pješačke staze „Dodir prašume crne johe“ na dijelu k.č.br. 3193/15 u k.o. Kalinovac, nositelja zahvata Općina Kalinovac, Dravska 4, 48361 Kalinovac,  prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode