Rješenje Prethodne ocjene za EM zahvata „Revitalizacija poučne staze Kalnik“, u k.o. Kalnik i k.o. Borje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon) i temeljem članka 10. stavka 2. alineje 4. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 17/13.), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Turistička zajednica Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5/II, Kalnik u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat „Revitalizacija poučne staze Kalnik” postavljanjem info panoa i drvenih kučica za ptice, šišmiše i pčele na poučnoj stazi u k.o. Kalnik i Borje, nositelja zahvata Turistička zajednica Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5/II, Kalnik, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavit će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Turistička zajednica Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5/II, Kalnik, dana 26. listopada 2015. godine podnio je zahtjev za provođenjem ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat provedbe projekta „Revitalizacija poučne staze Kalnik” na kčbr. 229/14 ili 229/11 u k.o. Kalnik i postavljana drvenih kučica za ptice, šišmiše i pčele na više lokacija u k.o. Kalnik i Borje U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. Zakona i člancima 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine” br. 146/14) dostavljeni svi propisani podaci.

Uz zahtjev, priloženo je Idejno rješenje planiranog zahvata izrađivača Turistička zajednica Općine Kalnik, listopad 2015. godine sa pripadajućim kartografskim prikazima zahvata.

Po uredno zaprimljenom zahtjevu pokrent je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahavata za ekološku mrežu i ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30., stavku 3. Zakona zatražilo mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, dopisom KLASA:UP/I612-07/15-01/21, URBROJ:2137/1-04/13-15-3, od dana 29. listopada 2015. godine, koja se očitovala prethodnim mišljenjem (KLASA:612-07/15-38/793, URBROJ:366-07-17-15-2) zaprimljenim 23. studenog 2015. godine kojim se očituju da obzirom da predmetni zahvat ne zadire u ciljne stanišne tipove POVS-a te uzimajući u obzir obilježja i obim zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju te sukladno mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, ovaj Upravni odjel utvrdio je slijedeće:

  • Predmetnim zahvatom revitalizacije postojeće poučne staze planira se više aktivnosti i to postavljanje info panoa s osnovnim informacijama o poučnoj stazi na kčbr. 229/14 ili 229/11 u k.o. Kalnik, izgledom usklađenim sa već postavljenim informativnim tablama unutar šume na poučnoj stazi.
  • Postavljanje više drvenih kučica za ptice, šišmiše i pčele na području k.o. Kalnik i Borje te postavljanje edukativno-informativnih tabli koje bi se postavile uz kučice i koristile u sklopu škole u prirodi.
  • Planirani zahvat nalazi se na prostoru ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, “Narodne novine” br. 124/13) – Područja očuvanja značajnog za ptice (POP): “HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje” i Području očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001318 Kalnik-Vranilac.
  • Planirani zahvat nalazi se unutar Značajnog krajobraza Kalnik te je sukladno članku 144. Zakona potrebno ishoditi i pridržavati se uvjeta zaštite prirode.

Uzimajući u obzir obilježja i obim zahvata (manji konstrukcijski zahvat) kao i činjenicu da predmetni zahvat ne zadire u ciljne stanišne tipove POVS-a te da isti ne utječe na ciljeve očuvanja zaštite ptica propisanih Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (“Narodne novine” br. 15/14) predmetnog POP područja, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Sukladno članku 30., stavku 4. Zakona riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona i članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14).

Upravna pristojba na ovo Rješenje plačena je u iznosu od 70,00 kn upravnih biljega prema Tbr. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom putem ovog tijela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega prema Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/15-01/21
URBROJ: 2137/1-04/13-15-5
Koprivnica, 24. studeni 2015.

Po ovlaštenju župana:
Vesna Telban, d.i.a.v.r.