Rješenje Prethodne ocjene za EM za postavljanje table brdsko-biciklističke staze na Kalniku, Grad Križevci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) i temeljem članka 10. stavka 2. alineje 4. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 17/13.), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Grada Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci, u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat postavljanja informativne table za brdsko-biciklističku stazu A (Križevci-Kalnik), nositelja zahvata Grada Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavit će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Cijelo rješenje možete pročitati OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/15-01/23
URBROJ: 2137/1-04/13-15-5
Koprivnica, 12. studeni 2015.

Po ovlaštenju pomoćnice pročelnika:
Miran Peršinović, dipl. ing. građ., v.r.