Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata postavljanja 7 (sedam) info ploča o maloj čigri (Sterna hirundo) na rijeci Dravi, nositelja zahvata udruga WWF Adria

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata udruge WWF Adria, Budmanijeva 5, 10000 Zagreb u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat „Postavljanje 7 (sedam) info ploča o maloj čigri (Sterna hirundo) na rijeci Dravi”, nositelja zahvata udruge WWF Adria,  Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Cijelo rješenje možete vidjeti ovdje.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif