Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu postavljanja kontrolno-mjerne postaje (PKMP Bilogora) na lokaciji Suha Katalena

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat postavljanja kontrolno-mjerne postaje (PKMP Bilogora), lokacija Suha Katalena na dijelu k.č.br.1967/133, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode