Rješenje ocjene prihvatljivosti zahvata – Izgradnja skladišta i sušare poljoprivrednih proizvoda na kčbr. 3172, k.o. Podravske Sesvete, nositelja zahvata OPG Josip Rep, Podravske Sesvete

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) i temeljem članka 10. stavka 2. alineje 4. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 17/13.), a povodom zahtjeva nositelja zahvata OPG Josip Rep, Eugena Tomića 5, Podravske Sesvete, u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi sljedeće

R J E Š E N J E

  1. Utvrđuje se da je planirani zahvat izgradnje skladišta i sušare poljoprivrednih proizvoda na kčbr. 3172, k.o. Podravske Sesvete, nositelja zahvata OPG Josip Rep, Eugena Tomića 5, Podravske Sesvete, prihvatljiv za ekološku mrežu.
  2.  Ovo Rješenje objavit će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, OPG Josip Rep, Eugena Tomića 5, Podravske Sesvete, dostavio je dana 07. srpnja. 2015. godine, zahtjev za provođenjem ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje skladišta i sušare poljoprivrednih proizvoda, na kčbr. 3172, k.o. Podravske Sesvete, a sve u svrhu prikupljanja dokumentacije potrebne za međunarodno financiranje.

Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje oznake:PG-27-R, T.D. 63/15 izrađenog po projektantu „Proart-ing“ d.o.o. Garešnica, Velika Trnovitica 106 sa pripadajućim kartografskim prikazom planiranog zahvata.

U postupku prethodne ocjene ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30., stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) zatražilo mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode koji se očitovao prethodnim mišljenjem (KLASA:612-07/15-38/462, URBROJ:366-06-4-15-2) zaprimljenim 04. kolovoza 2015. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju te sukladno mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, ovaj Upravni odjel utvrdio je slijedeće:

  • lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar građevinskog područja naselja Podravske Sesvete, kčbr. 3172, k.o. Podravske Sesvete i izvan područja ekološke mreže gdje su najbliža područja ekološke mreže udaljena preko 2 km (Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): “HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)” i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP):”HR1000014 Gornji tok Drave”.),
  •  Planirana je izgradnja skladišta (površine 600 m2), sušare poljoprivrednih proizvoda (površine 113 m2) i dodatnih popratnih građevina na parceli potrebnih za kompletnu proizvodnju (vagarska kučica, kolna vaga) sa pripadajućim prometnim površinama i infrastrukturom. Planirane građevine će biti namjenjene za skladištenje ljekovitog bilja (kamilice, mente, matičnjaka), raznih vrsta povrča i dr.

Obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Sukladno članku 30., stavku 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode i članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu,  Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom putem ovog tijela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega prema Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14).

Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/15-01/15
URBROJ: 2137/1-04/13-15-5
Koprivnica, 07. kolovoza 2015.

PROČELNIK:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ., v.r.