Rješenje ocjene prihvatljivosti zahvata postavljanja obavijesne table s kartom Kalnika i označenim turističkim atrakcijama područja Kalnika

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) i temeljem članka 10. stavka 2. alineje 4. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 17/13.), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Turističke zajednice Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5/II, Kalnik, u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, donosi

R J E Š E N J E

  1. Planirani zahvat postavljanja obavijesne table s kartom Kalnika i označenim turističkim atrakcijama područja Kalnika, postavljanje skulptura od granja i edukativnih tabli na Poučnoj stazi na Kalniku, nositelja zahvata Turističke zajednice Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5/II, Kalnik, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
  2. Ovo Rješenje objavit će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Turistička zajednica Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5/II, Kalnik, dostavio je dana 10. srpnja. 2015. godine, zahtjev za provođenjem ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat postavljanja obavijesne table s kartom Kalnika i označenim turističkim atrakcijama područja Kalnika, postavljanje skulptura od granja i edukativnih tabli na Poučnoj stazi na Kalniku, a sve u svrhu informiranja posjetitelja o turističkim atrakcijama i prirodnim znamenitostima kraja.

Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje (srpanj, 2015.) izrađenog od Turističke zajednice Općine Kalnik sa pripadajućim kartografskim prikazom planiranog zahvata.

U postupku prethodne ocjene ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30., stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) zatražilo mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode koji se očitovao prethodnim mišljenjem (KLASA:612-07/15-38/471, URBROJ:366-07-02-15-2) zaprimljenim 14. kolovoza 2015. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju te sukladno mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, ovaj Upravni odjel utvrdio je slijedeće:

  • Predmetnim zahvatom planira se postavljanje obavijesne table s kartom Kalnika i označenim turističkim atrakcijama područja Kalnika, postavljanje skulptura od granja i edukativnih tabli na Poučnoj stazi na Kalniku na k.č.br. 2/8, 229/11 u k.o. Kalnik i po zajedničkom obilasku terena i na području dodatno utvrđenih lokacija. Postavljanje predmetne turističke signalizacije, obavijesne table (dimenzija 150×200 cm) i tri edukativne table (dimenzija 100×80 cm) provodit će nositelj zahvata Turistička zajednica te će se svi radovi izvršiti tijekom jednog dana u kolovozu ili rujnu 2015. godine.
  • Planirani zahvat nalazi se na prostoru slijedećih područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, “Narodne novine” br. 124/13): Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): “HR2001318 Kalnik-Vranilac” i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP):”HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje”.

Obzirom na karakteristike zahvata, uz pridržavanje uvjeta zaštite prirode koji se moraju propisati sukladno Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) budući se zahvat nalazi i unutar Značajnog krajobraza Kalnik, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Sukladno članku 30., stavku 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode i članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14).

Upravna pristojba na ovo Rješenje plačena je u iznosu od 70,00 kn upravnih biljega prema Tbr. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu,  Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom putem ovog tijela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega prema Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/15-01/16
URBROJ: 2137/1-04/13-15-5
Koprivnica, 17. kolovoza 2015.

PROČELNIK:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ., v.r.