Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – gradnja podzemnog SVJETLOVODNOG KABELA SVK za baznu postaju T-Mobile BP Križevci – HSSC, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/18-01/103
URBROJ: 2137/1-05/202-18-05
Križevci, 15.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HT d.d., HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – gradnja podzemnog SVJETLOVODNOG KABELA SVK za baznu postaju T-Mobile BP Križevci – HSSC, 2. skupine,
    na katastarskim česticama kčbr. 614/6, 614/5, 614/14, 614/3, 614/2, 616/18, 624/2, 624/1, 1399/1, 625/9, 625/10, 625/2, 625/3, 624/3, 624/4, 1399/3, 624/6, 1388/4, 1388/2, 1385/4, 1367/5 i 300/2, k.o. Cubinec, između naselja Cubinec i Poljana Križevačka.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.11.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, i kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.,v.r.