Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i i članka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/05. i 12/09.), Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu

 I.

Programi javnih potreba u kulturi koji se sufinanciraju sredstvima Proračuna Koprivničko-križevačke županije, obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Koprivničko-križevačku županiju.

 II.

Područja djelatnosti na koje se odnosi ovaj poziv su:

 • Likovne umjetnosti
 • Muzejsko-galerijska djelatnost
 • Glazba, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti
 • Dramske umjetnosti i kazališni amaterizam
 • Audiovizualne djelatnosti
 • Knjiga i nakladništvo
 • Knjižnična djelatnost
 • Arhivska djelatnost
 • Nove medijske kulture
 • Zaštita kulturne baštine  (arheološki i konzervatorsko-restauratorski radovi, obnova spomenika i sakralnih objekata i sl.)
 • Znanstveni i stručni skupovi iz područja kulture

 III.

Programe iz djelatnosti kulture mogu predlagati: ustanove kulture i druge institucije registrirane za realizaciju pojedinih programa iz djelatnosti kulture, udruge i zajednice udruga u kulturi, vjerske zajednice, slobodni umjetnici i ostali.

IV.

Ovaj poziv ne odnosi se na kulturno-umjetnička društva i na kapitalne turističko-kulturne manifestacije koje Koprivničko-križevačka županija sufinancira preko Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i preko Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

 V.

Prednost u ostvarivanju financijske dotacije imaju programi:

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provođeni,
 • s utjecajem i ugledom u zajednici,
 • koji imaju razvojni karakter,
 • s preporukom jedinice/a lokalne samouprave,
 • kojima financijska dotacija Koprivničko-križevačke županije nije jedini izvor prihoda
 • koji promiču Koprivničko-križevačku županiju na državnoj i međunarodnoj razini.
 • koji se isključivo ne odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugle stolove, proslave obljetnica i sl.,

 VI.

            Predlagatelj programa javnih potreba u kulturi može prijaviti najviše tri programa koja će provoditi u 2014. godini.

Programi se predlažu isključivo na obrascima (obrazac 1 – prijavnica; obrazac 2 – podaci o programu;  obrazac 3 – troškovnik jednogodišnjeg programa, obrazac 4 – troškovnik višegodišnjeg programa) koji su dostupni na web stranicama Koprivničko-križevačke županije (http://arhiva.kckzz.hr/obrasci-obrazovanje-kultura-udruge/) ili se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5 (soba 35).

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije ima pravo zatražiti i druge podatke od predlagatelja programa koji su važni za ocjenu programa.

Rok za podnošenje prijedloga je 31. listopada 2013. godine.

Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovoga poziva, neće se moći uvažiti.

VII.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, potrebno je dostaviti na adresu: Koprivničko-križevačka županija,  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, s naznakom: Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu.

 VIII.

Prijedloge programa ocijenit će Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije prema Kriterijima za vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi te će predložiti županu visinu financijske dotacije. Prihvaćeni programi sufinancirat će se sukladno proračunskim mogućnostima Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini. Predlagatelji programa bit će obaviješteni o ostvarivanju financijske dotacije ili pak razlogu neostvarivanja.

 KULTURNO VIJEĆE
KOPRIVNI
ČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 610-01/13-01/4
URBROJ:2137/1-08/03-3
Koprivnica, 20. rujna 2013.