POZIV za javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Bistra d.o.o.

Na temelju članka 412. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07 146/08, 137/09, 125/11 152/11, 111/12 i 68/13), članka 64. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), članka 4. Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu BISTRA d.o.o. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/14) i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 14/13) župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

POZIV
za javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Bistra d.o.o.

Cijeli poziv sa prilogom možete preuzeti i vidjeti O V D J E.

KLASA: 406-01/14-01/8
URBROJ: 2137/1-05/05-14-2
Koprivnica, 25. kolovoza 2014.

Župan Koprivničko-križevačke županije
Darko Koren, ing. građ., v.r.