Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama i osiguranja nefinancijske imovine osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2019. godinu