POZIV vlasnicima i nositeljima drugih prava na predmetnim nekretninama radi izjašnjenja vezanog uz izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje dijela naselja Gola

Koprivnicko-križevacka županija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, rješavajuci po zahtjevu Opcine Gola, na osnovi clanka 141. i 142.Zakona o prostornom uredenju („NN“ 153/2013), te clanka 95. Zakona o opcem upravnom postupku („NN“ 47/09)

P O Z I V A

radi izjašnjenja sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnim nekretninama i na nekretninama koje neposredno granice sa k.c.br. 3338 i 3360 obje u k.o. Gola, za zahvat u prostoru

IZGRADNJA NOGOSTUPA I OBORINSKE ODVODNJE DIJELA NASELJA GOLA

za koju je po zahtjevu investitora pokrenut postupak izdavanja lokacijske dozvole, da dodu osobno ili pošalju svog opunomocenika koji ce ih zastupati dana 07. srpnja 2014. godine od 08 – 14 sati u prostorije Županije Koprivnicko-križevacke, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemciceva 5, Koprivnica, soba 44/I kat na uvid u Idejni projekt broj TD: 74/2014 od travnja 2014. godine izraden u tvrtci „Petgrad“ d.o.o. Koprivnica, radi ocitovanja na predmetni zahvat u prostoru.

Ovaj poziv izložit ce se na oglasnoj ploci ovog Upravnog odjela, na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, te ce se objaviti na mrežnoj stranici Koprivnicko-križevacke županije.

Ako se u navedenom roku stranka ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda, smatrat ce je suglasna i da se ne protivi izdavanju lokacijske dozvole za predmetni zahvat u prostoru.

Uvidu u projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku odnosno da su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava na predmetnim i susjednim cesticama.

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/14-02/7
URBROJ: 2137/1-04/10-14-2
Koprivnica, 23. 06. 2014.

PROCELNIK:
Dražen Kozjak, dipl.ing.grad., v.r.