POZIV vlasnicima i nositeljima drugih prava na predmetnim nekretninama radi izjašnjenja vezanog uz izgradnju cestovno-pješačkog mosta na vodotoku Gliboki u naselju Torčec

Koprivnicko-križevacka županija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, rješavajuci po zahtjevu Opcine Drnje, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja cestovno-pješackog mosta na vodotoku Gliboki u naselju Torcec, na osnovi cl. 111. i 112. Zakona o prostornom uredenju („NN“ 153/2013), te clanka 95. Zakona o opcem upravnom postupku („NN“ 47/09)

P O Z I V A

sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama i na nekretninama koje neposredno granice sa k.c.br. 305, 3974/1, 306/5, 3977, 374 i 4004/2 sve k.o. Torcec, za zahvat u prostoru:

IZGRADNJA CESTOVNO-PJEŠACKOG MOSTA NA VODOTOKU GLIBOKI U NASELJU TORCEC

za koju je po zahtjevu investitora Opcine Drnje pokrenut postupak izdavanja lokacijske dozvole, da dodu osobno ili pošalju svog opunomocenika koji ce ih zastupati, 07. srpnja 2014. godine od 08 – 14 sati u prostorije Županije Koprivnicko-križevacke, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemciceva 5, Koprivnica, soba 44/I kat na uvid u Idejni projekt broj TD: 67/2014 izraden travnja 2014. godine u tvrtci „Petgrad“ d.o.o. Koprivnica, radi ocitovanja na predmetni zahvat u prostoru.

Ovaj poziv izložit ce se na oglasnoj ploci ovog Upravnog odjela, na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, te ce se objaviti na mrežnoj stranici Koprivnicko-križevacke županije.

Ako se u navedenom roku stranka ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda, smatrat ce se da ste suglasni i da se ne protivite izdavanju lokacijske dozvole za predmetni zahvat u prostoru.

Uvidu u projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku odnosno da su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava na susjednim cesticama.

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/14-02/6
URBROJ: 2137/1-04/10-14-2
Koprivnica, 23. 06. 2014.

PROCELNIK:
Dražen Kozjak, dipl.ing.grad., v.r.