Poziv – potreba usklađenja prostornih planova radi određivanja lokacija zbrinjavanja građevinskog i azbestnog otpada

Objavljen  novi Pravilnik o građevnom i azbestnom otpadu –  obveze jedinica lokalne samouprave

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, “Narodne novine” br. 69/16  donosi određene novosti jedinicama lokalne samouprave, ali i proizvođačima građevnih proizvoda,  izvođačima građevinskih radova te posjednicima i prijevoznicima građevnog i azbestnog otpada. Prije svega, općine i gradovi ovim su Pravilnikom obvezani sudjelovati u sustavu sakupljanja građevnog i azbestnog otpada. U svojim prostornim planovima općine i gradovi su, osim određivanja lokacija namijenjenih gospodarenju otpadom u širem smislu, dužni odrediti dostatan broj lokacija odnosno najmanje jednu odgovarajuću zonu u kojoj se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad  te obavljati djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada sukladno Zakonu. Među ostalim obvezama, općine i gradovi će prema Pravilniku biti dužni sredstvima javnog priopćavanja ili drugim putevima uputiti poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina koje sadrže azbest za dostavu podataka o lokacijama tih građevina, procjeni količina, vrsta i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad. Kada prikupe podatke, općine i gradovi ih dostavljaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zbrinjavanje azbestnog otpada obavlja se odlaganjem u kazetu za zbrinjavanje azbestnog otpada u sklopu odlagališta otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje odlaganje otpada. Ovlaštene osobe koje upravljaju odlagalištem na koje se odlaže građevni otpad koji sadrži azbest, kao i prijevoznici ovog otpada, imaju pravo na naknadu od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema Pravilniku, privremeno skladištenje azbestnog otpada u reciklažnim dvorištima obvezno je u zatvorenim spremnicima ili u odgovarajućoj nepropusnoj ambalaži, ne u rasutom stanju kao neopasni građevni otpad.

Više detalja možete pronaći u samom Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode