Poziv na testiranje i intervju – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu Prirode, sjedište Koprivnica – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Oglasa  za prijam službenika/ice na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, upućuje

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

Dana 24. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 7,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

višeg stručnog suradnika/ice za prostorno uređenje i gradnju  u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu Prirode, sjedište Koprivnica  – 1 izvršitelj/ica

temeljem objavljenog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika/icu za prostorno uređenje i gradnju  u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji, sjedište Koprivnica koji je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa i mogu pristupiti na testiranje su

Tanja Kolar, dipl.ing.građ. iz Koprivnice

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja  te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.arhiva.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Oglasa.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam
službenika/ice u službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/17-01/53
URBROJ: 2137/1-02/10-17-3
Koprivnica, 18. listopada 2017.

PREDSJEDNIK
Nikola Gerendaj, ing.građ.