Poziv na testiranje i intervju – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu Prirode, sjedište Koprivnica – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Oglasa  za prijam službenika/ice na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, upućuje

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

Dana 24. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 9,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

višeg stručnog suradnika/ice za prostorno uređenje i gradnju  u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu Prirode, sjedište Koprivnica  – 1 izvršitelj/ica

temeljem objavljenog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika/icu za prostorno uređenje i gradnju  u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji, sjedište Koprivnica koji je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa i mogu pristupiti na testiranje su

Helena Šantek, mag.ing.arh. iz Đurđevca, Katarina Holek, mag.ing.građ. iz Koprivnice

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja  te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.arhiva.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Oglasa.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam
službenika/ice u službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/17-01/54
URBROJ: 2137/1-02/10-17-3
Koprivnica, 18. listopada 2017.

PREDSJEDNIK
Nikola Gerendaj, ing.građ, ing.građ.