Poziv na testiranje i intervju – pročelnik/ica za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja  za imenovanje pročelnika u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije, upućuje

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

Dana 8. studenoga 2017. godine (srijeda) s početkom u 9,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

pročelnika/icu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

 u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

  – 1 izvršitelj/ica

temeljem objavljenog Natječaja za imenovanje pročelnika za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 102/17.  i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i mogu pristupiti na testiranje su

ANA MUŠLEK, VALENTINA BLAŽEK

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Natječaj povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja  te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Natječaja.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja
za imenovanje pročelnika za obrazovanje, kulturu,
znanost, sport i nacionalne manjine

KLASA: 112-02/17-01/32
URBROJ: 2137/1-02/10-17-3
Koprivnica, 31. listopada 2017.

PREDSJEDNICA
Željka Koluder-Vlahinja, dipl.soc.rad.