Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

ZA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

  • 1 (jedan) prvostupnik/ica informatike, slijedeći kandidati:

Andrej Gregurić, Mario Šimek, Sandra Gašparić, Tomislav Loparić.

Dana 22. svibnja 2015. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 29/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

ZA UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

  • 1 (jedan) prvostupnik/ica poljoprivrede, slijedeći kandidati:

Ana Poljak, Dario Jug, Zvonimir Vrbančić, Melita Jagatić, Renata Napan, Martina Ritoša, Igor Pokos.

  • 1 (jedan) magistar/a poljoprivrede, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja tržne i strukturne potpore u poljoprivredi.

Matej Matić, Zoran Jozić, Iva Maletić, Danica Marijan, Marijana Baran, Morana Francišković, Tihomir Večenaj, Tea Jovanović Golub.

Dana 25. svibnja 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 29/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

KLASA: 112-06/14-01/202
URBROJ: 2137/1-01/07-15-10
Koprivnica, 15. svibnja 2015.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA