Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Poziv na intervju za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa

ZA PODRUČJU UREDSKOG POSLOVANJA

u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove

 

PRVA GRUPA:

BERNARD ŠAŠKO, ANA KOLARIĆ, KATARINA ŠANDROVČAN, IVANA SAMARDŽIĆ, JULIA GRGELIĆ, SARA ZOVKO.

Dana 16. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.

DRUGA GRUPA:

MATEJA VEGH, MARINELA ĆURČIĆ, PETRA KIŠ, DALIBORKA RAJKOVIĆ, DINO JANČIJEV, NIKOLINA ILIČIĆ.

Dana 16. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 8,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.

KLASA: 112-06/15-01/71
URBROJ: 2137/1-02/10-16-4
Koprivnica, 11. ožujka 2016.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE