Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Poziv na intervju za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa

ZA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

magistra/stručni specijalist ekonomije, smjer računovodstvo i financije

KARLO MAĐARIĆ i MATEA MLINARIĆ

Dana 07. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

KLASA: 112-06/14-01/202
URBROJ: 2137/1-01/07-15-39
Koprivnica, 03. prosinca 2015.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE