Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

ZA UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI,
POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU
I  UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

prvostupnik/ica i magistra ekonomije

VEDRAN ŠPREM, PETRA PERŠIN, MIŠEL IVANČIN, BRANIMIR PAVELIĆ, ĐANA VUČIĆ, ANREJA ALDUK, MONIKA GAŠPAR, BOJAN DUKIČ, ROBERT MILOŠEVIĆ, SANJA PREMEC, MARKO MARTINOVIĆ, MATEJA MAKAR KIŠ, KRISTINA PENZAR, SAŠA OZMEC, IVANA RAŠAN, KARLO MAĐARIĆ, BOJAN TERZIĆ, KREŠIMIR KRUŠLIN

Dana 09. studenoga 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

——————————————————————————————————————————-

prvostupnika/ica ili magistar/a poljoprivrede

ŠOK EMA, MAJA ŠIMEG, ZORAN JOZIĆ, JASNA VRGOČ, MATIJA KOVAČIĆ, MARIJANA BARAN, DANICA MARIJAN, MATEJA PAVLINIĆ, MARKO REMETIĆ, VALENTINA SUČIJA, IGOR ŠIMEKOVIĆ, MARTINA RITOŠA, TENA GAŠPARIĆ, LJUBICA ĆALIŠ, KATARINA PUHAR

Dana 09. studenoga 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

———————————————————————————————————————————

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA
I ZAŠTITU PRIRODE, ISPOSTAVA KRIŽEVCI i ISPOSTAVA ĐURĐEVAC

polaznika/ica stručnog osposobljavanja srednje upravne struke

JOSIPA BUDIĆ, DALIBORKA RAJKOVIĆ, MONIKA ŽUFIKA, MARINA PINTAR, MIRJANA BIŠKUP, ANA KOLARIĆ, ANTONIJA ŠPOLJAR, ANA MEGEC, KATARINA HAPAVEL, ANA IVANČAN, DOMINIK GRGEŠIĆ, MARTINA KOVAČ, VESNA ŠIPUŠIĆ, PETRA KOLAREVIĆ

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE

magistar/a prava

TOMISLAV CIMAŠ, DANIJELA BUKOVČAN,  ANDREA ALAGIĆ

Dana 09. studenoga 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

————————————————————————————————————————

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA
I ZAŠTITU PRIRODE, ISPOSTAVA KRIŽEVCI i ISPOSTAVA ĐURĐEVAC

polaznika/ica stručnog osposobljavanja srednje, više ili visoke stručne spreme građevinske ili arhitektonske struke

IVA PONGRAC, SENAD KURTIĆ, KARLO PETROVIĆ, KRISTIJAN ŠABIĆ

Dana 09. studenoga 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,15 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

KLASA: 112-06/14-01/202
URBROJ: 2137/1-01/07-15-34
Koprivnica, 04. studenoga  2015.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE