Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

ZA UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE

  • 2 (dva) polaznika/ice diplomskog studija – magistar politologije ili magistar novinarstva ili magistar odnosa s javnostima, slijedeći kandidati:

Goran Nešković i Dijana Marković

Dana 07. listopada 2015. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.


ZA UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

  • 1 (jedan) polaznik/ica – prvostupnik ili magistar informatike, slijedeći kandidat:

Mario Šimek.

Dana 07. listopada 2015. godine (srijeda) s početkom u 8,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

KLASA: 112-06/14-01/202
URBROJ: 2137/1-01/07-15-28
Koprivnica, 02. listopada 2015.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE