Poziv građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskm oblicima te njihovim tijelima za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/15.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

POZIVA
građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike
te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

  1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
  2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
  3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
  4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
  5. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
  6. Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije,
  7. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije.

1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije je javno priznanje fizičkim osobama koje su se istakle naročitim zaslugama za područje Koprivničko-križevačke županije, sukladno članku 6. Odluke. Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin. Godišnje se može proglasiti jedna osoba počasnim građaninom.

2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji su bili ili jesu životno i/ili profesionalno vezani za Županiju, za najviše zasluge u promicanju gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša, turizma i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 20.000,00 kuna uz posebnu povelju.

3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište, djeluju ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge u promicanju ljudskih prava i temeljnih sloboda na području Koprivničko-križevačke županije. Godišnje se dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu 7.000,00 kuna uz posebnu povelju.

4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije mogu se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske te državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih zemalja, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Koprivničko-križevačke županije ili pojedinih djelatnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. Godišnje se dodjeljuju dvije novčane nagrade u iznosu 5.000,00 kuna (svaka) uz posebnu povelju, jedna za područje unapređivanja gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma, a druga za područje unapređivanja znanosti, prosvjete, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.

5. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini mogu se dodijeliti fizičkim osobama odnosno grupi fizičkih osoba, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Koprivničko-križevačke županije. Godišnje se dodjeljuju dvije novčane nagrade u iznosu 5.000,00 kuna (svaka) uz posebno priznanje, jedna za područje unapređivanja gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma, a druga za područje unapređivanja znanosti, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.

6. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih događaja u zemlji ili Koprivničko-križevačkoj županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju te promicanje ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu. Godišnje se dodjeljuje pet novčanih nagrada u iznosu 2.000,00 kuna (svaka) uz posebnu zahvalnicu.

7. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih događaja u zemlji ili Koprivničko-križevačkoj županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju te promicanja ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu.Javno priznanje iz stavka 1. ovog članka može se dodijeliti i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovim tijelima. Godišnje se dodjeljuju tri plakete.

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLJEDEĆI:

a) za fizičke osobe:

  • da se radi o istaknutim fizičkim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja,
  • da se radi o fizičkim osobama koje u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina;

b) za pravne osobe:

  • da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije.

Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna dokumentacija, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/15.).

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa 21. siječnja 2016. godine.

Ovlašteni predlagač za javno priznanje pod brojem 1. je župan ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine.
Ovlašteni predlagač za javno priznanje pod brojem 3. je radno tijelo Županijske skupštine nadležno za pitanja ljudskih prava ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine.
PRIJEDLOZI MORAJU SADRŽAVATI NAZNAKU SAMO JEDNOG JAVNOG PRIZNANJA ZA KOJE SE KANDIDAT PREDLAŽE.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja MORA BITI PODNIJET NA PROPISANOM OBRASCU, ovisno o predloženom kandidatu (obrasci se mogu preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije ili u pisarnici Koprivničko-križevačke županije).

Na zahtjev Odbora, ovlašteni predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju. Nepravodobni, nepotpisani kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje (jedno) javno priznanje te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati.

Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na ADRESU:

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 KOPRIVNICA
sa naznakom: “prijedlog za dodjelu javnih priznanja”

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE