POZIV građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/11., 15/12. i 14/13.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

P O Z I V A
građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike
te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava ‘Mara Matočec’,
4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
5. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
6. Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije.

1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije je javno priznanje osobi koja se istakla naročitim zaslugama za Županiju, sukladno članku 3. Odluke. Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin. Godišnje se može proglasiti jedna osoba počasnim građaninom.
2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge u promicanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša, turizma i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji. Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada.
3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava ‘Mara Matočec’ dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge u promicanju ljudskih prava na području Koprivničko-križevačke županije. Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada.
4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije u zemlji i svijetu mogu se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji. Godišnje se dodjeljuju dvije nagrade: jedna iz područja gospodarstva, poljoprivrede, poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma, a druga iz područja znanosti, prosvjete, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.
5. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini u protekloj godini mogu se dodijeliti fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije, ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Županije. Godišnje se dodjeljuju dvije nagrade: jedna iz područja gospodarstva, poljoprivrede, poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma, a druga iz područja znanosti, prosvjete, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.
6. Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije mogu se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih događaja u zemlji ili Županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Županije, unapređivanje kvalitete življenja u Županiji, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju te promicanja ugleda Županije u zemlji i svijetu. Godišnje se dodjeljuje pet zahvalnica.

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

A) za pojedince – da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja, te da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.
B) za pravne osobe – da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije.

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa 15. siječnja 2015. godine.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pisano obrazložen, potpisan od ovlaštenog predlagatelja i sadržavati sljedeće:
A) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
B) za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
C) PRIJEDLOZI MORAJU SADRŽAVATI NAZNAKU SAMO JEDNOG JAVNOG PRIZNANJA ZA KOJE SE KANDIDAT PREDLAŽE,
D) Ovlašteni predlagač za javno priznanje pod brojem 1. je župan ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine,
E) Ovlašteni predlagač za javno priznanje pod brojem 3. je radno tijelo Županijske skupštine nadležno za pitanja ljudskih prava ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine.

Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna dokumentacija, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/11., 15/12. i 14/13.). Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi neće biti razmatani. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na ADRESU:

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 K O P R I V N I C A

sa naznakom: “prijedlog za dodjelu javnih priznanja”

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 060-01/14-01/1
URBROJ: 2137/1-01/07-14-7
Koprivnica, 09. prosinca 2014.

POTPREDSJEDNICA
Verica Rupčić, v.r.