Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

Sukladno odredbama Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, koji je objavljen 15. siječnja 2016. godine u “Glasu Podravine i Prigorja” daje se

OBAVIJEST
O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održati će se četvrti dan po isteku roka za dostavu ponuda

dana 5. veljače 2016. godine (petak) s početkom u 8,00 sati
u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za zakup poslovnih prostorija

KLASA: 372-01/16-01/1
URBROJ: 2137/1-02/11-16-4
Koprivnica, 2. veljače 2016.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Vesna Pribeg Peričić, dipl. iur., v.r.