Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – stručni suradnik za održivi razvoj i praćenje stanja okoliša

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije raspisuje

O G L A S za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

1. u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko- križevačke županije

Stručni suradnik/ica za održivi razvoj i praćenja stanja okoliša – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povrata službenice sa porodiljnog dopusta.
UVJETI:
– Visoka stručna sprema,
– VII/1 stupanj, biološkog, ekološkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja,
– položen državni stručni ispit,
– vozački ispit za "B" kategoriju,
– znanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz da je nezaposlen.
Kandidat/kinja koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije i Pododsjeka za zaštitu okoliša objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– kratak životopis,
– presliku domovnice,
– presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice,
– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
– presliku vozačke dozvole,
– dokaz o znanju rada na računalu,
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave se podnose pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Koprivnica na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Nemčićeva 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNIK:
Dražen Kozjak, dipl. ing. građ., v.r. 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije raspisao je Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Koprivnica, 28. siječnja 2009. godine, s rokom dostave prijava do 4. veljače 2009. godine. 

Radno mjesto – stručni suradnik za održivi razvoj i praćenje stanja okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta stručni suradnik za održivi razvoj i praćenje stanja okoliša

Izrađuje planove, programe i izvješća zaštite okoliša, prati provedbu dokumenata zaštite okoliša i prirode, izrađuje prijedloge neupravnih akata te sudjeluje u neupravnim postupcima zaštite okoliša i prirode, predlaže razvojne planove monitoringa lokalnih industrijskih postrojenja i drugih izvora onečišćavanja okoliša u svim sastavnicama okoliša i prirode, sudjeluje u vođenju registra onečišćavanja okoliša, vodi evidencije te obrađuje podatke o stanju i zaštiti okoliša i prirode, prati primjenu propisa te predlaže potrebne mjere, obrađuje probleme pojedinih sastavnica zaštite okoliša i prirode, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili voditelj pododsjeka.

Podaci o plaći

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije KLASA: 120-01/09-01/2 URBROJ: 2137/1-03-09-1 od 22. siječnja 2009. kojom je osnovica određena u svoti 2.321,00 kn, bruto. i Zaključkom o razvrstavanju skupine poslova i zadaća radnih mjesta upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije, KLASA: 120-01/07-01/07, URBROJ. 2137-10-07-1 od 21. prosinca 2007. godine, za poslove stručnog suradnika određen je koeficijent 4,10. Slijedom navedenog plaće službenika i namještenika čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima – pismena provjera znanja
Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na slijedećim propisima:

OPĆI DIO:
1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 41/01. – pročišćeni tekst i 55/01. ispravak)

POSEBNI DIO:
1. Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07)
2. Zakon o otpadu (“Narodne novine” broj 178/04, 116/06 i 60/08)
3. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša ("Narodne novine" broj 35/08).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
*****

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 60 minuta (stručni dio), a provjera znanja rada na računalu 10 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
– razgovarati s ostalim kandidatima
niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 6 bodova. Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici područne (regionalne) samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja čelniku upravnog tijela Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije.

Čelnik upravnog tijela donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijamu u službu.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu u roku 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje u Koprivničko-križevačkoj županiji ili putem pošte županu Koprivničko-križevačke županije.

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLOČI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE.