Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme – viši referent/ica za poslove Županijske skupštine

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije raspisuje

O G L A S
za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme

 1.  u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko- križevačke županije – viši referent/ica za poslove Županijske skupštine – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova

 UVJETI:

 • stručni prvostupnik javne uprave,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu.

Uvjet stručni prvostupnik javne uprave, utvrđen za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu upravnog smjera.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat/kinja koji nema položen državni stručni ispit dužan/a ga je položiti.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • presliku dokaza o znanju rada na računalu.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose pročelnici Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Područna služba Križevci, Ispostava Koprivnica na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove

KLASA: 112-03/14-01/17
URBROJ: 2137/1-01/07-14-1
Koprivnica, 18. rujna 2014.

PROČELNICA
Marina Horvat Pavlic, dipl.iur.