Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i proračun Koprivničko- križevačke županije

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije raspisuje

O G L A S
za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme

1. u Upravnom odjelu za financije i proračun Koprivničko- križevačke županije

viši stručni suradnik/ica za poreze – 1 izvršitelj/ica
na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova

UVJETI:
– magistar prava,
– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
– položen državni stručni ispit,
– znanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona. Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz da je nezaposlen.
Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana njegovog prijma u službu. Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (oglasi) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– kratak životopis,
– presliku domovnice,
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice,
– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose pročelnici Upravnog odjela za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Područna služba Križevci, Ispostava Koprivnica na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 112-03/12-01/1
URBROJ: 2137/1-02/03-12-2
Koprivnica, 05. lipnja 2012.
 

PROČELNICA:
Marija Švegović, dipl. oec.