Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), Robertina Zdjelar, po ovlaštenju župana Koprivničko-križevačke županije za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 O G L A S
za prijam službenika/ice  u službu na određeno vrijeme

 1. u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  Koprivničko- križevačke županije voditeljica Odsjeka za javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica na  određeno vrijeme do povrata službenice sa porodiljinog dopusta

UVJETI:

 • magistar ekonomije, magistar prava,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave,
 • znanje rada na računalu.

Uvjet magistra struke utvrđen za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu ekonomije i prava.

Pored navedenih  uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat/kinja koji nema položen državni stručni ispit dužan/a ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja putem pisanog testiranja, rada na računalu i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 • presliku dokaza o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave,
 • presliku dokaza o znanju rada na računalu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose Robertini Zdjelar, ovlaštenoj po županu na privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije, u roku 8 dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Područna služba Križevci, Ispostava Koprivnica na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 112-03/14-01/1
URBROJ: 2137/1-01/07-14-1
Koprivnica,  28. siječnja 2014.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA:
mr.sc. Robertina Zdjelar