Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije raspisuje 

O G L A S
za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme

do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

1. u Službi ureda župana Koprivničko – križevačke županije

 • stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica na  određeno vrijeme  do povrata službenice sa porodiljnog dopusta.

UVJETI:

 • sveučilišni/stručni prvostupnik ekonomije, sveučilišni/stručni prvostupnik politologije,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu.

Uvjet sveučilišnog/stručnog prvostupnika, utvrđen za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

 Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat/kinja se prima na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji i oglasi za prijem u službu) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku domovnice,
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o radnom stažu ili preslika radne knjižice,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose pročelniku Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Područna služba Križevci, Ispostava Koprivnica na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNIK:
mr.sc. Vladimir Šadek, v.r.