OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: 112-03/16-01/17
URBROJ: 2137/1-02/10-16-1
Koprivnica, 15. rujna 2016.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, raspisuje

OGLAS
za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme

  U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju

   1 izvršitelj/ica, sjedište Koprivnica,

 na određeno vrijeme zbog povećanja obima poslova najduže šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci

UVJETI:

 • magistar/str.spec. inženjer građevinarstva, magistar/str.spec. inženjer arhitekture i urbanizma, magistar/str.spec. inženjer geodezije, magistar/str.spec. inženjer geotehnike, magistar prava,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu.

viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju

   – 2  izvršitelja/ice, Ispostava Đurđevac,

   –  1  izvršitelj/ica, Ispostava Križevci,  

na određeno vrijeme zbog povećanja obima poslova najduže šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci.

UVJETI:

 • magistar/str.spec. inženjer građevinarstva, magistar/str.spec. inženjer arhitekture i urbanizma, magistar/str.spec. inženjer geodezije, magistar/str.spec. inženjer geotehnike, magistar prava/str.spec.javne uprave,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu.

Uvjeti utvrđeni za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja (opći i posebni dio) i sposobnosti kandidata (znanje rada na računalu), područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj  web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.),
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.),
 • dokaz o znanju rada na računalu (preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.

Kandidat na Oglasu pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe Oglasa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.

Prijave se podnose pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa na Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNIK:
Damir Petričević, mag.ing.aedif.