Oglas za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, raspisuje

OGLAS
za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

 1. viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju – 4 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme zbog povećanja obima poslova najduže šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci (2 izvršitelja/ice u Koprivnici, 1 izvršitelj/ica u Đurđevcu i 1 izvršitelj/ica u Križevcima).

UVJETI:

 • magistar inženjer građevinarstva, magistar inženjer arhitekture i urbanizma,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu.

Uvjeti utvrđeni za radna mjesta na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat/kinja koji nema položen državni stručni ispit dužan/a ga je položiti.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će

se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • presliku dokaza o znanju rada na računalu.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa na zavodu za zapošljavanje, na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: 112-03/14-01/4
URBROJ: 2137/1-01/07-14-2
Koprivnica, 18. rujna 2014.

PROČELNIK:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.