Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.- 2020. godine

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13 i 153/13) i članka 9. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Koprivničko-križevačke županije dana 24. listopada 2016. godine donosi

ODLUKU
o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš
Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije
za razdoblje 2014.-2020.

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 13/16, u daljnjem tekstu: Strategija). Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije (KLASA:351-01/16-01/54, Urbroj:2137/1-15/01-16-1 od 30. kolovoza 2016. godine).

Cijeli tekst odluke možete pročitati OVDJE.

KLASA: 351-01/16-01/54
URBROJ: 2137/1-05/17-16-41
Koprivnica, 10. listopada 2016.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

PROČELNIK:
Marijan Štimac, dipl.ing., v.r.