Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08) pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije donosi

O D L U K U o poništenju Oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta Koprivničko-križevačke županije

I.

Poništava se Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta Koprivničko-križevačke županije u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije
a koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje, Područna služba Križevci, Ispostava Koprivnica od 28. siječnja 2009. godine.

KLASA: 112-03/09-01/01
URBROJ: 2137/1-06-09-2
Koprivnica, 9. veljače 2009.

PROČELNIK:
Dražen Kozjak, dipl. ing. građ., v.r.