ODLUKA o poništenju Natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.) pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije, donosi

O D L U K U
o poništenju  Natječaja za prijam službenika/ice
u službu na neodređeno vrijeme

I.

Poništava se raspisani Natječaj za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto višeg savjetnika/ice za provedbu kapitalnih projekata u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine  u Koprivničko-križevačkoj županiji, a koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 74/14 od 18. lipnja 2014.  godine.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke o poništenju Natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

KLASA: 112-02/14-01/42
URBROJ: 2137/1-01/07-14-4
Koprivnica, 08. srpnja 2014.

PROČELNICA:
Branka Cuki,  dipl. pol., v.r.