Informacija o provođenju javne rasprave ishođenja okolišne dozvole odlagališta otpada „Piškornica“ Koprivnica/Koprivnički Ivanec

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA:UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ:517-06-2-2-1-14-11 od 20. lipnja 2014. objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
O STRUČNOJ PODLOZI ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE ZA
POSTOJEĆE POSTROJENJE ODLAGALIŠTA OTPADA „PIŠKORNICA“ ,            
GRAD KOPRIVNICA/OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

I.

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Piškornica“ u Koprivničkom Ivancu (u daljnjem tekstu: Stručna podloga), operatera Komunalac d.o.o., Mosna 15, Koprivnica, upućuje se na javnu raspravu u trajanju od trideset dana.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 10. srpnja do 10. kolovoza 2014. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Stručne podloge može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u prostorijama UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica. Na javnom uvidu javnost će imati uvid u Stručnu podlogu i tri sažetka Stručne podloge. Sažetak dokumentacije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održat će se dana 17. srpnja (četvrtak), s početkom u 10 sati, u Vijećnici Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici operatera i izrađivača Stručne podloge te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Stručnu podlogu upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Stručnu podlogu ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5., Koprivnica, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira i provodi nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/658-126.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na oglasnim pločama u Županiji, Gradu Koprivnici, Općini Koprivnički Ivanec te službenim Internet stranicama Ministarstva i Županije, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:351-03/14-01/19
URBROJ: 2137/1-04/13-14-3
Koprivnica, 30. lipnja 2014

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostor uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i prirode
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode