Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

Sukladno odredbama objavljenog Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, koji je objavljen 30. siječnja 2015. godine u “Glasu Podravine i Prigorja”, daje se

OBAVIJEST
O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održati će se četvrti dan po isteku roka za dostavu ponuda

dana 20. veljače 2015. godine (petak) s početkom u 8,00 sati
u zgradi Županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za zakup poslovnih prostorija

KLASA: 372-01/15-01/6
URBROJ: 2137/1-01/07-15-4
Koprivnica, 12. veljače 2015.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
Ivan Pal, prof., v.r.