Obavijest o održavanju javne rasprave u sklopu PUO postupka za zahvat eksploatacije građevnog šljunka i pijeska na budućem EP „Žljebic“

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju  članka 160, stavka 1. i  članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke  Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA:UP/I -351-03/13-02/107, URBROJ:517-06-2-1-2-13-14 od 19. prosinca 2013. objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
O  STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE
GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU “ŽLJEBIC”

 I.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju “Žljebic” (u daljnjem tekstu: Studija),  izrađena od tvrtke OIKON d.o.o., Trg Senjskih uskoka 1-2, Zagreb, nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Uprava šuma, Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28,  48 000 Koprivnica upućuje se na javnu raspravu.

 II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  14. siječnja 2014.  do 14.  veljače 2014. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-14,00  sati u prostorijama Općine Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 18, u Sokolovcu i Grada Koprivnice,  Zrinski trg 1/I, u Koprivnici.  Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjiga primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) i Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u Sokolovcu, prostorijama Općine, Trg dr. Tomislava Bardeka 18, 48 306 Sokolovac, dana 30.  siječnja (četvrtak) 2014.  s početkom u 11 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinica lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

V.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi  izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/658-126.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na objavnim pločama Općine, Grada Koprivnice i Županije te spomenutim Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/13-01/15
URBROJ: 2137/1-06/08-13-7
Koprivnica, 2. siječnja 2014.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i  zaštitu  okoliša,

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode