Natječaji za prijam u službu

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), župan Koprivničko-križevačke županije i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije raspisuju 

N A T J E Č A J E
za prijam pročelnika/ice, službenika/ice i vježbenika/ice u službu
u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

SLUŽBA UREDA ŽUPANA
1. pročelnik/ca Službe ureda župana – jedan izvršitelj/ica
UVJETI: – Visoka stručna sprema, VII/1 stupanj stručne spreme pravne, bio medicinske, novinarske, politološke, ekonomske, prosvjetno-pedagoške,
– 5 godina radnog staža u struci,
– položen državni stručni ispit.

2. stručni savjetnik/ica za odnose s javnošću – jedan izvršitelj/ica
UVJETI: – Visoka stručna sprema, VII/1 stupanj stručne spreme pravnog, politološkog, novinarskog, sociološkog ili ekonomskog usmjerenja
– 5 godina radnog iskustva u struci,
– položen državni stručni ispit,
– znanje stranog jezika,
– znanje rada na računalu.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI
1. vježbenik za poslove visoke stručne spreme na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, jedan izvršitelj/ica
UVJETI: – visoka stručna sprema, ekonomske struke, znanje rada na računalu.

Kandidat/kinja u Službu ureda župana prima se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Ako kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz o nezaposlenosti.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (natječaji za prijam u službu) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– kratak životopis,
– presliku domovnice,
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice, (osim Vježbenika),
– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, (osim Vježbenika),
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak.
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
kandidati za stručnog savjetnika i vježbenika uz navedenu dokumentaciju moraju priložiti:
– dokaz o znanju rada na računalu.
Kandidati za stručnog savjetnika uz navedenu dokumentaciju moraju priložiti i dokaz o znanju stranog jezika.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave se podnose Županu Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA