NATJEČAJI za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), pročelnik Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije  i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije raspisuju

N A T J E Č A J E za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

SLUŽBA UREDA ŽUPANA  

1.         stručni suradnik/ica za odnose s javnošću – jedan izvršitelj/ica

UVJETI: – Visoka stručna sprema, VII/1 stupanj stručne spreme politološkog ili novinarskog usmjerenja,

–    položen državni stručni ispit,

     znanje stranog jezika,

     znanje rada na računalu.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT

2.         stručni savjetnik/ica za znanost, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu

UVJETI: – Visoka stručna sprema, VII/1 stupanj, pravnog, prosvjetno pedagoškog ili kineziološkog usmjerenja,

       najmanje 5 godina radnog staža u struci,

       položen državni stručni ispit,

       znanje rada na računalu.

Kandidati/kinje primaju se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

            Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužni su pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz o nezaposlenosti.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

       kratak životopis,

       presliku domovnice,

       presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,

       potvrdu o radnom stažu ili preslik radne knjižice,

       uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,

       uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,

     dokaz o poznavanju stranog jezika,

       dokaz o znanju rada na računalu,

       vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave se podnose pročelnicima u roku 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA