Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2022. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., 70/17. i 98/19.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/19.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2022. godinu

I.

Koprivničko-križevačka županija poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u području naznačenom u ovom Natječaju za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2022. godinu (u daljem tekstu: Natječaj), da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju prioritetnog područja iz ovog Natječaja.

II.

Udruge, sukladno ovom Natječaju, mogu prijaviti program/projekt za sljedeće prioritetno područja:

  • Prioritetno područje 1 – rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

III.

Udruge mogu prijaviti programe/projekte usmjerene na provođenje sljedećih aktivnosti:

  • poticanje građana da se uključe u djelovanje udruga;
  • poticanje socijalnog i humanitarnog karaktera za unapređenje kvalitete života hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata;
  • promicanje psihosocijalnog, zdravstvenog te humanitarnog značenja za branitelje Domovinskog rata, stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji;
  • očuvanje tekovina i zaštite vrijednosti Domovinskog rata;
  • promicanje volonterstva;
  • poticanje razvoja znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

Popis prihvatljivih aktivnosti koji je naznačen ne predstavlja konačnu listu aktivnosti, već daje samo okvir za lakšu pripremu projekta/programa.

Svi promotivni materijali (uključujući publikacije, biltene, letke, majice i slično) koji su sufinancirani sredstvima Koprivničko-križevačke županije putem ovog natječaja moraju sadržavati grb Koprivničko-križevačke županije i rečenicu: „Projekt/ program sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke županije.“

IV.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 250.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000 kuna.

V.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 25. ožujka 2022. godine do 15.00 sati.

VI.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 31.12.2022. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja.

VII.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u spomenutim područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila programske i financijske obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

VIII.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

IX.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima iz 2022. godine, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

Natječajna dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja se potpisana te ovjerena službenim pečatom udruge na e-adresu: udruge@kckzz.hr s naznakom u naslovu e-pošte „Prijava na Natječaj“.

Prijava u papirnatom obliku putem pošte sadrži obvezne obrasce, popunjene putem računala, vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta te ovjerene službenim pečatom prijavitelja.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu udruge.

Prijave u papirnatom obliku, poštom ili osobno (predaja u prijemnom uredu), dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2022. godinu
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, način podnošenja prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.

X.

Na mrežnim stranicama županije bit će javno objavljeni rezultati Natječaja.

S udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva, Koprivničko-križevačka županija sklopit će ugovor kojim će se detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

XI.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: pitanja@kckzz.hr, i to najkasnije do 11. ožujka 2022. godine. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani, a odgovori na najčešće postavljana pitanja objavit će se na mrežnoj stranici, i to najkasnije 7 dana prije isteka natječaja.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Koprivničko-križevačka županija ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Ž U P A N
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:230-02/22-01/55
URBROJ:2137-07/10-22-2
Koprivnica, 22. veljače 2022.

Ž U P A N
Darko Koren, ing. građ.